امنیت
تامین امنیت وب سایت از نفوذ هکرهاامنیت اطلاعات و ارتباطات به عنوان رکن اساسی یک تجارت سالم

Security : مدیر امنیت سایت باید همیشه آخرین اخبار و رویدادهای امنیت مخصوصا مواردی که در ارتباط مستقیم با امنیت سایت است را رصد و پیگیری کند.